Headerbild

Funktionärs instruktioner

Styrelse / Funktionärsinstruktioner

 

Ordföranden är sällskapets officielle representant.

Det åligger ordföranden att:

 - bestämma tid och plats för styrelsens sammanträden

 - leda styrelsens och sällskapets sammanträden

 - övervaka stadgarnas efterlevnad

 - tillse att fattade beslut blir verkställda

 - ansvara för att styrelsens årsberättelse utarbetas och föreläggs årsmötet

Det åligger sekreteraren att:

 - föra sammanträdesprotokoll

 - arkivera protokoll, ankommande brev, skrivelser etc.

 - ombesörja utgående skrivelser

Det åligger kassören att:

 - uppbära, förvalta och ansvara för sällskapets kassa

 - föra sällskapets räkenskaper

 - utarbeta kassarapporter

 - upprätta budget

 - vara båtregistrator

Det åligger intendenten att:

 - förvalta sällskapets material och inventarier och tillse att de är försäkrade

 - upprätta förteckning över material/inventarier

Det åligger utbildningsansvarig att:

 - organisera, anvisa lokaler, utse handledare för den utbildning som är beslutats genomföra

 

Kommittéers och nämnders arbetsuppgifter

Seglingskommittén

Kommittén skall bestå av minst fyra ledamöter varav en är sammankallade.

 Kommittén skall organisera sällskapets tävlingar samt anskaffa erforderliga priser. Kommittén ansvarar för märkesbåten

Kommittén ansvarar för att sällskapets tävlingsresultat rapporteras till pressen

Klubbkommittén               

Klubbkommittén skall bestå av minst fem ledamöter, varav en är sammankallande.

Kommittén skall anordna sällskapets fester och samkväm. Kommittén skall också verka för trivsamma familjearrangemang.

Redaktionskommittén  

Kommittén skall bestå av minst två ledamöter, varav en sammankallande.

Kommittén utformar sällskapets årsbok sjörullan.

Not: Sedan 2017 har vi ingen redaktionskommitté utan enbart en redaktionskoordinator

 
Stugkommittén  

Kommittén skall bestå av minst två ledamöter.

 Kommittén skall organisera de arbete som sällskapet har beslutat att utför i klubbstugan samt byggnaderna på PSS piren

 Annonskommittén

Kommittén skall bestå av fyra ledamöter, varav en är sammankallande.

 Kommittén skall sälja annonser för årsboken, sjörullan.

Matchrace och segelbåtskommittén 

Kommittén skall bestå av minst fyra ledamöter, varav en är sammankallande.

 Kommittén skall ansvara för klubbens egna segelbåtar, domarbåt samt organisera verksamheten kring dessa.

Valnämnden

Nämnden skall bestå av tre ledamöter, varav en är sammankallande.

Nämnden skall förbereda och uppsätta förslag till årsmötet på kandidater till

sällskapets styrelse och nämnder.

Senast en vecka före årsmötet framlägga förslagen.

Adress

Piteå SS - Segling Hamptjärnsvägen 100 94640 Svensbyn

Kontakt

rannaes@icloud.com

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Årets viktiga datum (klicka på vimpeln)