Headerbild

PSS Stadgar

Stadgar för Piteå Segelsällskap gällande från 2020-11-25

 § 1       Piteå segelsällskap, som stiftades 1958-01-24, skall arbeta för segelsportens främjande samt tillvarata de seglingsintresserades intresse inom Piteå kommun.

 § 2       Medlemskap
Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att söka medlemskap.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.
Medlemskap beviljas av styrelsen.
Medlem, som efter två på varandra följande år inte erlagt medlemsavgift, kan av styrelsen uteslutas ur sällskapet.
Medlem som gjort sig skyldig till så klandervärt handlingssätt att sällskapets anseende därigenom blir lidande eller motarbetar sällskapets syften, kan efter beslut på allmänt möte med 2/3dels majoritet, uteslutas ur sällskapet.

 § 3       Årsavgift
Medlem erlägger årsavgift som fastställes vid ordinarie årsmöte

§ 4       Båtregister
Medlems båt skall registreras i ett av sällskapet fört båtregister.
Ansvar för att delge sällskapet rätt uppgifter åligger medlem.

 § 5       Verksamhetsår
Sällskapets verksamhetsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 6       Beslut
Sällskapet är beslutmässigt med det antal medlemmar som är närvarande på sammanträde. Det åligger dock styrelsen att avgöra om sammanträdet bör uppskjutas när blott ett fåtal medlemmar hörsammat kallelse och viktiga frågor skall avgöras.
Varje medlem, som fullgjort sina skyldigheter mot sällskapet, har en röst. Röstninggenom fullmakt får ej ske.
Vid beslut i valfrågor äger varje medlem rätt att begära sluten omröstning och sådan skall då äga rum.
Styrelsen är beslutmässig när minst fyra av styrelsens ledamöter är närvarande på styrelsemöte.

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

 Alla övriga frågor beslutas genom enkel majoritet. Om rösternas antal är lika gäller den mening som företräds av den för tillfället tjänstgörande ordföranden.

Fråga om avtal mellan sällskapet och enskild medlem skall avgöras vid styrelsemöte.

§ 7       Allmänna möten
Allmänna möten, utöver årsmöte, skall hållas minst två gånger per år . Extra möte skall hållas när minst 1/5del av röstberättigade medlemmar så önskar. Tidpunkt, plats och kallelse till möte beslutas av styrelsen. I direkt anslutning till årsmöte kan allmänt möte hållas för information från styrelsen och övriga frågor.

§ 8       Årsmöte
Sällskapets årsmöte skall hållas senast tre månader efter verksamhetsårets utgång.     Tidpunkt och plats för årsmötet beslutas av styrelsen. Kallelse till årsmöte skall ske genom personligt utskick till medlemmarna.       

            Föredragningslista för årsmötet;

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av presidium för årsmötet; ordförande, sekreterare samt två justeringsmän som jämte ordföranden justerar årsmötesprotokollet.
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Godkännande av dagordning
 6. Styrelsens årsberättelse
 7. Kassörens rapport
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Valfrågor
  - styrelse och suppleanter
  - revisorer och revisorsuppleant
  - valberedning

     11. Beslut om kommittéer och nämnder samt val av ledamöter till dessa.
     12. Beslut om årsavgift
     13. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
     14. Motioner och förslag
     15. Mötets avslutning

Motioner och förslag skall inlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

 § 9       Styrelsen
Sällskapets styrelse skall bestå av;
Ordförande, sekreterare, kassör samt minst 3 ledamöter och 1 suppleant.
Valperioderna för dessa är två år.

Ordförande, sekreterare och kassör utses av medlemmarna vid årsmöte och väljs så att inte valperioden för alla tre sammanfaller. Övriga ansvarsområden inom styrelsen fördelas vid konstituerande styrelsemöte.

 Det åligger styrelsen att;

- genom sammanträden och kontakter styrelsemedlemmar emellan handlägga löpande ärenden, handha sällskapets alla angelägenheter samt tillse att kontinuerlig och ömsesidig kontakt upprätthålls med nämnder, kommittéer, övriga funktionärer och medlemmar.
-  förbereda frågor som skall föreläggas sällskapet
-  verkställa av sällskapet fattade beslut
-  för varje år avge verksamhetsberättelse och kassarapport
-  till årsmötet utarbeta och lägga förslag till budget för kommande verksamhetsår
-  senast en vecka före årsmötet överlämna handlingar till revisorerna
-  övrig information till medlemmarna

§ 10     Revisorer
Vid varje årsmöte skall ordinarie revisorer samt revisorsuppleant väljas. Ordinarie    revisorers mandattid är två år. Valen av dessa skall ske så att endast en ordinarie  revisor väljs varje år. Suppleants mandattid är ett år och skall alltså väljas vid          varje årsmöte.

 § 11     Valberedning
Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter varav en är sammankallande.

Det åligger valberedningen att bereda valen inför kommande årsmöte och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

 § 12     Kappseglingar
Förslag till kommande säsongs seglingsprogram skall vid årsmötet framläggas av avgående seglingskommitté.

Alla kappseglingar anordnas i överensstämmelse med International Sailing Federation, ISAF:s, gällande kappseglingsregler med tillägg för de regler som sällskapet antagit.         

§ 13     Sällskapets upplösning
Förslag om upplösning av Piteå Segelsällskap skall behandlas vid två av varandra    följande möten, med minst en månads mellanrum, varav det ena mötet skall vara ettordinarie årsmöte.

För beslut om sällskapets upplösning erfordras 3/4dels majoritet.
Beslut om upplösning skall innehålla föreskrifter om användningen av segelsällskapets samtliga tillgångar.
Beslutet skall omedelbart delgivas Svenska Riksidrottsförbundet medelst bestyrkta avskrifter av protokoll, vinst -och förlusträkning, balansräkning samt revisionsberättelse.

 § 14     Utöver dessa stadgar
Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar Svenska Riksidrottsförbundets stadgar,    allmänna tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter och anvisningar samt Svenska Seglarförbundets stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

Adress

Piteå SS - Segling Hamptjärnsvägen 100 94640 Svensbyn

Kontakt

rannaes@icloud.com

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Årets viktiga datum (klicka på vimpeln)